Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. DEFINICJE:
 2. Dane osobowe, Dane – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.
 3. Sklepy – sklepy UAB „Intervilža”, zlokalizowane pod adresem Savanorių pr. 151, Wilno.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy UAB „Intervilža” www.inowood.lt
 5. Adres IP – adres protokołu internetowego (adres IP) to numeryczna etykieta przypisana do każdego urządzenia podłączonego do sieci komputerowej wykorzystującej do komunikacji protokół internetowy. Ponieważ numery te są zwykle przypisywane na podstawie bloków krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji kraju, w którym komputer jest podłączony do Internetu.
 6. Intervilža – UAB „INTERVILŽA”, numer podmiotu prawnego 110342843, kod płatnika PVM LT103428413, siedziba/adres do korespondencji – Savanorių pr. 151, LT-03150 Wilno. Dane są gromadzone i przechowywane w PI „Registrų centras” Republiki Litewskiej.
 7. InoWood – znak towarowy używany przez „Intervilža” na produktach kompozytowych drewno-plastik.
 8. Konta InoWood – konta InoWood w serwisach Facebook, LinkedIn i innych mediach społecznościowych dostarczające informacji o produktach InoWood oraz udostępniające treści publikowane przez Użytkowników.
 9. Konto – wynik rejestracji Użytkownika w Serwisie, polegający na utworzeniu konta przechowującego jego dane osobowe oraz historię zamówień.
 10. Usługi – wszelkie usługi świadczone na rzecz Użytkownika w Serwisie InoWood, Sklepie Internetowym oraz Sklepach.
 11. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności określająca główne zasady gromadzenia, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Danych Osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Sklepu Internetowego i/lub świadczenia Usług w Sklepach.
 12. Cookies – małe pliki tekstowe o unikalnym numerze identyfikacyjnym, przesyłane z Serwisu na dysk twardy Użytkownika, dzięki którym administrator Serwisu może rozróżnić komputer Użytkownika i zobaczyć jego aktywność w Internecie.
 13. Serwis – serwis internetowy Inowood o adresie www.inowood.lt
 14. Hasło – unikalna kombinacja liter i cyfr stworzona i znana wyłącznie Użytkownikowi, wprowadzana w momencie rejestracji w Serwisie i dalszego logowania się do Konta.
 15. Regulamin – zatwierdzony i obowiązujący regulamin zakupu Towarów – sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 16. Marketing bezpośredni – działanie mające na celu oferowanie towarów lub usług i (lub) zapytanie osób o opinię na temat oferowanych towarów lub usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny bezpośredni sposób.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedziła Serwis InoWood, korzystała z usług Sklepu Internetowego, Sklepów i której Dane przetwarzane są w oparciu o niniejszą Politykę Prywatności.
 18. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 19. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje główne zasady i tryb przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 20. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika reguluje niniejsza Polityka prywatności, a w zakresie nieregulacyjnym – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) , Ustawa o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz inne ustawy Republiki Litewskiej i Unii Europejskiej.
 21. Użytkowników uważa się za zapoznanych z niniejszą Polityką Prywatności w Serwisie.
 22. Na podstawie niniejszej Polityki prywatności Intervilža jest podmiotem przetwarzającym dane.
 23. Podając dane osobowe w Serwisie, E-sop, Sklepie, Użytkownik wyraża zgodę na zarządzanie i przetwarzanie Danych przez Intervilža w celach, za pomocą środków i procedur określonych w niniejszej Polityce prywatności i przepisach prawa.
 24. Podanie niektórych danych wymaganych podczas rejestracji jest obowiązkowe, a ich odmowa uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z Usług. Podczas rejestracji w Serwisie, E-sklepie, Użytkownik potwierdza prawdziwość i poprawność podanych danych osobowych.
 25. Intervilža nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne, niekompletne lub błędne dane Użytkownika.

III. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Intervilža szanuje prawo każdego Użytkownika do prywatności. Intervilža podejmuje wszelkie dostępne środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika oraz zgodności czynności przetwarzania danych z przepisami dotyczącymi ochrony danych i wymogami Polityki Intervilža.
 2. Intervilža gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o następujące podstawy prawne:

25.1. Użytkownik wyraża zgodę, tj. wyraża zgodę na przestrzeganie Zasad korzystania z Serwisu, E-sklepu (Regulamin zakupu – sprzedaży towarów) oraz Polityki Prywatności;

25.2 interesy prawne Intervilža;

25.3. zawarta lub wykonywana umowa, gdy jedna ze Stron jest osobą, której dane dotyczą;

25.4. wykonanie zobowiązań prawnych.

25,5. w zakresie i przepisach obowiązujących przepisów prawa, jedna lub więcej podstaw prawnych wskazanych powyżej może być wykorzystana do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 1. Intervilža przetwarza następujące dane Użytkownika:

Metoda zbierania danych Dane

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych         Warunki przetwarzania danych
Rejestracja konta Imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, nazwa firmy (pracodawcy) (przy rejestracji w imieniu firmy). Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Usług na warunkach określonych w Regulaminie

 

Cały okres korzystania z konta przez Użytkownika. Zgoda Użytkownika i jej dowody mogą być przechowywane przez Intervilža przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane, do obrony w przypadku zarzutów, roszczeń lub odwołań.
Administracja kontem Informacje podane podczas rejestracji na stronie www.inowood.lt, dane logowania do konta, czynności na koncie, w tym techniczne dane przeglądania (adres IP, dane techniczne logowania i przeglądania) Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Usług na warunkach określonych w Regulaminie Cały okres korzystania z konta przez Użytkownika. Zgoda Użytkownika i jej dowody mogą być przechowywane przez Intervilža przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane, do obrony w przypadku zarzutów, roszczeń lub odwołań.
Zakup w sklepie internetowym Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres dostawy, nazwa firmy (pracodawcy) (w przypadku zakupu towaru w imieniu firmy), podpis (w przypadku dostawy towaru pod wskazany adres), data zakupu i dostawy oraz czas, nazwy pozycji, ilości, ceny, metody płatności i informacje o płatnościach. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Usług na warunkach określonych w Regulaminie 10 lat od transakcji zakupu
Zakup towarów i usług w sklepach Intervilža

 

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (pracodawcy) (w przypadku zakupu towarów w imieniu firmy), podpis, data i godzina zakupu, nazwy pozycji, ilości, ceny, sposób płatności i informacje dotyczące płatności Zamówienie Użytkownika na zakup Towarów i Usług (wycena) oraz zobowiązania prawne Intervilža do sprzedaży Towarów i świadczenia Usług 10 lat od transakcji zakupu
Statystyki, badania rynku i zachowań konsumentów Lokalizacja, informacje o zakupie (w tym data i godzina zakupu, nazwy pozycji, ilości, cena, przeglądane pozycje) Interes prawny Intervilža polegający na analizie danych i dostarczaniu raportów biznesowych w celu oceny ich działalności i reagowania na zmiany rynkowe. 5 LAT
Administrowanie zapytaniami, prośbami, komentarzami i reklamacjami Użytkowników Dane identyfikujące i kontaktowe podane przez Użytkownika: dane kontaktowe, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres dostawy (gdzie Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Użytkownika). Treść zapytania: zdarzenie, jego okoliczności, dane, miejsce, żądanie, roszczenie lub komentarz Użytkownika, przedmiot, inne informacje podane w zapytaniu. Inne dokumenty i (lub) dane dołączone do zapytania, np. dane z paragonu, zdjęcia itp. Zobowiązania prawne Intervilža do analizowania i odpowiadania na zapytania użytkowników oraz interesy prawne w celu oceny komentarzy klientów w celu poprawy jakości działań i usług. 12 miesięcy

 1. CIASTECZKA “Cookies”
 2. W celu rozpoznania odwiedzającego InoWood jako byłego użytkownika E-Sklepu, zapamiętania informacji o towarach umieszczonych w koszyku Użytkownika, zbierania statystyk odwiedzin E-Sklepu, na komputerze Użytkownika zapisywane są informacje (cookies).
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie informacji na swoim komputerze (urządzeniu) i korzystanie z niego lub wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą zostać wyłączone.
 4. Więcej o plikach cookies, ich wykorzystaniu i wycofaniu znajdziesz w „Polityce plików cookies”.
 5. GROMADZENIE DANYCH
 6. Intervilža otrzymuje wyłącznie dane podane bezpośrednio przez Użytkownika: podczas wypełniania danych konta, zakupów w E-sklepie i Sklepie, wysyłania zapytań.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM
 2. Intervilža może przekazywać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim zaangażowanym w świadczenie i administrowanie Usługą, takim jak dostawcy usługi dostawy ładunku, poddostawcy usług, dostawcy oprogramowania bazodanowego, dostawcy usług administrowania bazami danych, dostawcy centrów danych i usługi przetwarzania w chmurze, dostawcy usług marketingu bezpośredniego, dostawcy usług badania rynku lub analiz biznesowych itp.
 3. Intervilža dostarczy podmiotowi przetwarzającemu dane w takiej ilości, która jest niezbędna do wykonania określonego zlecenia lub wykonania określonej usługi. Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyjątkowo na podstawie poleceń Intervilža i nie wykorzystują ich do żadnych innych celów ani nie przekazują ich innym osobom bez zgody Intervilža. Zapewniają bezpieczeństwo danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i pisemne umowy z Intervilža.
 4. W przypadku, gdy zdarzenie opisane w Zapytaniu może zostać uznane za zdarzenie ubezpieczeniowe, Intervilža przekaże zapytanie i dane Użytkownika do towarzystwa ubezpieczeniowego (-ów), w którym ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna firmy i mienia lub który zabezpiecza inne ochrony ubezpieczeniowej związanej ze zdarzeniem wskazanym w zapytaniu Użytkownika. Firmy ubezpieczeniowe działają jako niezależne podmioty przetwarzające dane i zarządzają danymi na podstawie warunków określonych przez konkretną firmę ubezpieczeniową.
 5. Dane mogą być również przekazane właściwym organom lub organom wymiaru sprawiedliwości, np. Policji lub organom nadzorczym, jednak wyłącznie na ich żądanie i tylko wtedy, gdy żądanie to wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadkach i w trybie określonych w przepisach prawa, w celu zabezpieczenia naszych praw, bezpieczeństwa naszych nabywców, pracowników i zasobów, dochodzenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.
 6. W przypadku, gdy Intervilža korzysta z analityki Serwisu (np. Google Analytics), stosowanej w celu określenia, w jaki sposób Użytkownik zachowuje się z informacjami podanymi w Serwisie, zdepersonalizowane dane Użytkownika będą udostępniane podmiotom trzecim, które wykorzystują te informacje do oceny, w jaki sposób Serwis jest wykorzystywany do dostarczania raportów serwisowych dla operatorów serwisów dotyczących aktywności na serwisach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu, internetu i aplikacji mobilnej.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO PODMIOTU DANYCH

 1. Użytkownik ma prawo:

36.1. zapoznania się z danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu: otrzymania potwierdzenia, czy Intervilža przetwarza ich dane osobowe, zapoznania się z przetwarzanymi danymi, otrzymania informacji o celu przetwarzania danych, okresie przetwarzania danych, zasobie danych oraz podejmowanie zautomatyzowanych decyzji;

36.2. zażądać sprostowania, zmiany, dostosowania informacji, jeśli dane podane podczas rejestracji Użytkownika uległy zmianie lub jeśli Użytkownik uważa, że ​​dane przetwarzane przez Intervilža są nieprawidłowe lub niedokładne;

36,3. wycofania zgody, a przetwarzanie danych na podstawie zgody Użytkownika zostanie zakończone. W szczególnych przypadkach może to oznaczać, że Intervilža nie będzie mogła dalej udostępniać swoich Usług;

36,4. zażądać od Intervilža niezwłocznego usunięcia bezpodstawnych danych osobowych dotyczących Użytkownika, jeżeli może to być uzasadnione jedną z następujących przyczyn:

36.4.1. dane osobowe nie są niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

36.4.2. Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

36.4.3. Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania danych;

36.4.4. przetwarzanie danych okazało się nielegalne;

36.4.5. dane osobowe zostaną usunięte w ramach odpowiedzialności prawnej przewidzianej przez prawo Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej.

36,5. do żądania od Intervilža ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy ma zastosowanie jeden z poniższych przypadków:

36.5.1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres, w którym Intervilža może sprawdzić ich prawidłowość;

36.5.2 przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

36.5.3. Intervilža nie potrzebuje już danych osobowych do celów określonych w punkcie 26 niniejszego dokumentu; są one jednak potrzebne Użytkownikowi do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

36,6. żądania przekazania danych podmiotowi przetwarzającemu dane na podstawie zgody Użytkownika i w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku Intervilža dostarczy dane, których przesłania zażąda Użytkownik, w formacie nadającym się do odczytu komputerowego, zwykle używanym w systemach Intervilža.

36.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Państwowej Inspekcji Ochrony Danych – poprzez wypełnienie i złożenie skargi na ustalonym formularzu.

 1. PROCEDURA WNIOSKU I JEGO WYSŁUCHANIA
 2. Po otrzymaniu od Użytkownika żądania podania danych lub realizacji innych praw Użytkownika, Intervilža jest zobowiązana do identyfikacji Użytkownika. W celu realizacji wskazanych powyżej praw osoby, której dane dotyczą, osoba fizyczna powinna złożyć pisemny wniosek (wypełnienie formularza zapytania na stronie internetowej, przesłanie wniosku na adres wskazany w art. X pkt. 40 niniejszej Polityki osobiście lub drogą elektroniczną ( złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego)).
 3. Po otrzymaniu żądania Użytkownika dotyczącego realizacji jakiegokolwiek prawa osoby, której dane dotyczą, oraz w przypadku pomyślnego zakończenia procedury sprawdzającej Użytkownika wskazanej w punkcie 37, Intervilža ponosi odpowiedzialność niezwłocznie i bezpodstawnie, ale w każdym przypadku co najmniej w terminie miesiąc od momentu otrzymania żądania Użytkownika i zakończenia procedury sprawdzającej, w celu przekazania Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych przez Intervilža na podstawie żądania Użytkownika. Biorąc pod uwagę złożoność i liczbę żądań, Intervilža ma prawo przedłużyć termin jednego miesiąca o kolejny miesiąc, powiadamiając o tym Użytkownika do końca pierwszego miesiąca i wyjaśniając przyczyny takiego przedłużenia.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika zapytania drogą elektroniczną, Intervilža udzieli odpowiedzi drogą elektroniczną, z wyjątkiem przypadków, gdy nie będzie to możliwe (np. ze względu na dużą ilość informacji) lub gdy Użytkownik preferuje inny sposób udzielenia odpowiedzi.

 1. INFORMACJE KONTAKTOWE
 2. Aby skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, skorzystaj z następujących sposobów:

E-mailem  dap@intervilza.lt

Telefonicznie pod numerem +370 683 51568

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Wyślij e-mail na adres dap@intervilza.lt

Adres pocztowy:

UAB „Intervilža”, Do wiadomości: Inspektor ochrony danych

Savanorių pr.151, LT-03150 Wilno

 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA DANYCH
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne. Okres przechowywania danych osobowych jest określony na podstawie przechowywania dokumentu indeksowego, zatwierdzonego przez Głównego Archiwistę Litwy (zwanego dalej Indeksem) i innych przepisów Republiki Litewskiej.
 3. Dane osobowe, których okres przechowywania nie został określony w Indeksie, będą przechowywane na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 4. Inne dane osobowe, których okres przechowywania nie został określony w Indeksie lub niniejszej Polityce – nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Polityce.
 5. Dłuższy niż wyraźnie wskazany w niniejszej Polityce okres przechowywania danych osobowych Użytkownika jest dozwolony wyłącznie w przypadku:

– istotne jest, aby Intervilža chroniła ich przed prośbami, roszczeniami lub odwołaniami oraz realizowała ich prawa;

– istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niezgodnego z prawem i trwa dochodzenie;

– dane Użytkownika są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sporu lub roszczenia;

– do tworzenia kopii zapasowych lub do podobnych celów;

– z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

XII. WAŻNOŚĆ POLITYKI I ZMIANY

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 21 maja 2018 r. W przypadku jakichkolwiek zmian jej aktualna wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej www.inowood.lt